9:30 AM, December 08, 2023

31 - 38

Played

First Half

0
V. Kandola Empty Raid
1
N. Kumar Successful Raid
3
Bharat Successful Raid
3
A. Malik Empty Raid
4
Bharat Successful Raid
5
M. Mahender Unsuccessful Raid
5
A. Malik Successful Raid
5
V. Kandola Empty Raid
6
A. Malik Empty Raid
6
N. Narwal Unsuccessful Raid
7
N. Kumar Empty Raid
7
A. Malik Successful Raid
7
V. Kandola Empty Raid
7
V. Kandola Empty Raid
8
V. Kandola Unsuccessful Raid
9
N. Kumar Empty Raid
9
Aman Empty Raid
9
A. Malik Empty Raid
10
A. Malik Successful Raid
10
Aman Empty Raid
11
Sushil Successful Raid
11
N. Kumar Successful Raid
12
Sushil Unsuccessful Raid
13
Bharat Successful Raid
13
M. Mahender Successful Raid
16
A. Malik Successful Raid
17
Bharat Unsuccessful Raid
17
Bharat Successful Raid
17
N. Kumar Empty Raid
18
M. Mahender Empty Raid
18
A. Malik Successful Raid
18
V. Kandola Unsuccessful Raid
18
V. Kandola Empty Raid
19
N. Kumar Successful Raid
19
N. Narwal Empty Raid

Second Half

20
Bharat Empty Raid
20
N. Kumar Successful Raid
20
N. Kumar Successful Raid
21
Bharat Successful Raid
21
N. Kumar Unsuccessful Raid
23
Sushil Successful Raid
23
A. Malik Unsuccessful Raid
24
Bharat Unsuccessful Raid
24
N. Kumar Successful Raid
25
N. Narwal Unsuccessful Raid
25
A. Malik Successful Raid
26
Akshit Successful Raid
26
N. Kumar Empty Raid
27
A. Malik Empty Raid
27
Akshit Empty Raid
28
Akshit Empty Raid
28
N. Kumar Successful Raid
29
N. Kumar Successful Raid
29
Akshit Successful Raid
29
Akshit Unsuccessful Raid
30
A. Malik Successful Raid
30
Bharat Successful Raid
31
Bharat Empty Raid
31
A. Malik Successful Raid
31
A. Malik Unsuccessful Raid
32
Bharat Successful Raid
32
Manjeet Successful Raid
33
N. Kumar Empty Raid
33
Bharat Successful Raid
34
N. Kumar Successful Raid
34
Sushil Successful Raid
35
Sushil Unsuccessful Raid
36
N. Kumar Empty Raid
36
Bharat Unsuccessful Raid
37
Akshit Unsuccessful Raid
37
A. Malik Empty Raid
38
V. Lather Successful Raid
38
A. Malik Empty Raid
38
A. Malik Successful Raid
39
N. Kumar Empty Raid
39
Aman Empty Raid

Match Information

Venue:
Sree Kanteerava Stadium (Bengaluru, Karnataka)
  • Bengaluru
  • Dabang Delhi
#
Player
1
Bharat
2
Aman
3
Vishal Lather
6
PO Surjeet Singh
10
Neeraj Narwal
22
Saurabh Nandal
88
Vikash Kandola
ER
P
RB
RBT
RPT
SR
ST
TPC
TPCB
TPT
TR
TT
UR
UT
GC
YC
RC
3
12
2
12
10
9
0
0
0
0
15
1
3
1
0
0
0
4
3
0
0
0
0
2
1
1
3
4
8
0
6
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
5
0
4
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
0
1
4
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
2
0
5
0
3
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
2
0
0
0
0
#
Player
5
Sushil
7
Abhishek Singh
9
Sachin Narwal
12
Akshit
55
Monu
97
Piotr Pamulak
99
Ponparthiban Subramanian
ER
P
RB
RBT
RPT
SR
ST
TPC
TPCB
TPT
TR
TT
UR
UT
GC
YC
RC
0
5
2
5
3
3
0
0
0
0
5
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
3
0
2
0
0
0
0
6
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
#
Player
2
Meetu Mahender
4
Himmat Antil
7
Vishal Bharadwaj
9
Yogesh
10
Naveen Kumar
55
Mohit
77
Ashu Malik
ER
P
RB
RBT
RPT
SR
ST
TPC
TPCB
TPT
TR
TT
UR
UT
GC
YC
RC
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
3
0
8
0
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
3
0
4
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
2
0
5
0
3
0
0
0
9
13
5
12
7
9
1
1
0
1
19
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
4
0
3
0
0
0
6
9
0
8
8
9
1
1
0
1
18
1
3
0
0
0
0
#
Player
1
Manu
5
Jadhav Balasaheb
11
Ashish
14
Felix Li
18
Manjeet
50
Vikrant
99
Nitin Chandel
ER
P
RB
RBT
RPT
SR
ST
TPC
TPCB
TPT
TR
TT
UR
UT
GC
YC
RC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  • Overall
  • Home
  • Away